ROTOS | Internet And Software Services
homepage O Nas... Nasza oferta faq regulamin kontakt

Organizacyjne
Przejecie nazwy ROTOS§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych przez firmę ROTOS FUH. - zwaną dalej Operatorem dla posiadaczy kont na serwerach firmy ROTOS FUH oraz korzystających z innych usług poprzez nasze serwery - zwanych dalej Abonentami.
2. Abonentem sieci Operatora może zostać osoba fizyczna lub prawna po opłaceniu abonamentu za korzystanie z usług Operatora. Jest to równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Konto Abonenta zostanie założone najpóźniej w ciągu 36 godzin od momentu dostarczenia do siedziby Operatora podpisanej umowy przez Abonenta osobiście, pocztą lub faksem oraz wniesienia odpowiednich opłat pobieranych z góry, za każdy okres rozliczeniowy.
2. W trakcie zakładania konta abonent powinien podać nazwę swojego konta składającą się z dowolnej kombinacji znaków alfabetu angielskiego, tylko małe litery oraz cyfry arabskie, zaczynająca się od litery (maksymalnie do ośmiu znaków).
3. Adres internetowy Abonenta dla poczty elektronicznej e-mail składa się z nazwy konta uzupełnionej adresem serwera firmy ROTOS FUH lub Państwa serwera wirtualnego np.: user@sub.pl, user@nazwa_firmy.com.pl. lub innej udostepnionej domeny.
4. Konto Abonenta zostaje zabezpieczone hasłem, które zostanie podane do wiadomości Abonenta.
5. Hasło Abonent zobowiązany jest zmienić niezwłocznie w czasie pierwszego połączenia z serwerem na własne "trudne" hasło.
6. Hasło może i powinno być wielokrotnie i często zmieniane.
7. Abonent zobowiązuje się do nie udostępniania hasła osobom trzecim.
8. Hasło nie zabezpiecza w 100% tajności informacji na koncie.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia prywatności lub utraty danych Abonenta. Abonent zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Operatora o każdym przypadku "pirackiego" zalogowania.
10. Operator zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji przechodzących przez konto Abonenta. Zapewniamy prywatność poczcie elektronicznej naszych użytkowników - nie kontrolujemy przesyłanych przez nasze serwery poczty i plików.
11. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępniania poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.
12. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.

§ 3

Konto nie może być wykorzystane do łamania prawa bądź postępowania nieetycznego. W szczególności do:
rozpowszechniania za pośrednictwem systemu, informacji rasistowskich
prób nielegalnego wejścia w posiadanie haseł lub danych będących w posiadaniu innych abonentów, korzystających z sieci Internet
naruszenia prywatności innych użytkowników sieci Internet

§ 4

1. Aktualne wysokości wszystkich opłat określone są w cenniku usług. Cennik może ulec zmianie.
2. Operator jest zobowiązany poinformować Abonenta z miesięcznym wyprzedzeniem o zmianie cennika bądź regulaminu.
3. Opłaty za usługi pobieramy z góry za odpowiedni okres rozliczeniowy (1rok). W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wniesienia opłaty w terminie 7 dni od otrzymania faktury za usługę. Nie dotrzymanie terminu płatności powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do konta a następnie zlikwidowanie konta.

§ 5

1. Serwery firmy ROTOS FUH są dostępne dla użytkowników przez całą dobę, zastrzegamy sobie jednak możliwość krótkich przerw ze względu na czynności związane z obsługą i konserwacją systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy TP SA, NASK itp.).
2. W przypadku awarii serwera firmy ROTOS FUH z winy firmy ROTOS FUH Abonentowi przysługuje bonifikata w opłacie abonamentu za kolejny okres rozliczeniowy, proporcjonalnie do czasu wadliwego funkcjonowania serwera jeżeli czas ten przekroczył łącznie 72 godzin w jednym miesiącu.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przypadki wadliwego działania publicznej sieci telefonicznej lub teleinformatycznej, sieci krajowych, międzyoperatorskich lub międzynarodowych, awarii linii energetycznych bądź innych awarii leżących poza wpływem Operatora.
4. Za przerwy spowodowane powyższymi sytuacjami bonifikata nie przysługuje.
5. Operator zobowiązuje się do powiadamiania użytkowników o wszelkich awariach i wyłączeniach serwera związanych z czynnościami obsługowo-konserwatorskimi.

§ 6

Obowiązki Abonenta:
1.Abonent zobowiązany jest do informowania Rotos o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
2.Abonent zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
3.Abonent zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
4.Abonent zobowiązany jest do nieinstalowania ogólnodostępnych darmowych CMS i skryptów jak:
Joomla, Mambo,JPortal, MdPro, PHPNuke,PHPBB,innych
Skrypty te przez swoją popularność są "dziurawe", niebezpieczne, zamulające serwery i zagrażają
bezpieczeństwu dla innych użytkowników naszych serwerów. Samo umieszczenie tych skryptów
na serwerze stanowi podstawę do zablokowania hosta użytkownika.
5.Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Rotos usługi serwera.
6.Abonent w każdej chwili ma prawo zrezygnować z usług Usługodawcy bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu.
7.Rotos ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi,
bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli:
-Abonent złamie postanowienia umowy,
-Abonent będzie korzystał z usługi serwera niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami, a w szczególności umieszczając elementy (np. pliki danych) wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę,
-Abonent będzie działał na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.

§ 7

1. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty użytkowników wynikłe z powodu przerwania połączenia, nieotrzymania poczty elektronicznej itp. ponieważ wynikają one zazwyczaj z czynników od nas niezależnych.
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania oraz nie gwarantujemy ich wiarygodności.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na stronach naszych klientów.

§ 8

1. Użytkownicy, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania Prawa Polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet, czyli netykiety.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za pliki zawarte na jego koncie.
3. Zabraniamy umieszczania na naszym serwerze informacji zawierających treści (teksty, obrazy, linki itp.) erotyczne lub pornograficzne.
4. Użytkownik nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług bez wiedzy i zgody firmy ROTOS FUH.

§ 9

1. Firma ROTOS FUH zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika bez zwrotu wpłaconych należności jeżeli:
zawiera ono treści sprzeczne z obowiązującym prawodawstwem
jego użytkownik lub treść narusza w rażący sposób uczucia religijne, normy społeczne, obyczajowe innych osób
jego właściciel działa na szkodę innych użytkowników naszych serwerów lub innych użytkowników sieci Internet
nie została wniesiona opłata za konto
został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu
Abonent nie współpracuje z Rotos w czasie zmian konfiguracyjnych i Organizacyjnych na serwerach
czy tez złośliwie opóźnia dostarczanie odpowiednich danych do Rotos
(np.nowych danych miejscowych, siedziby, nowych ustawień dns, nowych danych aktualnych z zarejestrowana domeną w Rotos, lub utrzymywana na serwerach Rotos a rejestrowanych u innych rejestrantów, aktualizacji związanych z zawartościa serwisu uzytkownika-abonenta, itp....)
co mogłoby spowodować obniżenie usług w stosunku do innych uzytkowników usług Rotos.
Określenia co do istoty danych i co kwalifikujemy poprzez istotne dane do zmiany konfiguracji serwerów
dokonuje Rotos jako Usługodawca i nadzorca sprzetu w serwerowni.
2. W szczególnych przypadkach łamania prawa firma ROTOS FUH może poinformować o nich odpowiednie ograny Państwa.

§ 10

Zgodnie z paragrafem 38 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw nr 154, poz. 797 z późniejszymi zmianami) i w związku z paragrafem 37 punkt 3 tegoż rozporządzenia, podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT może być zastąpiony na fakturach wystawianych nabywcom, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług telekomunikacyjnych, danymi umożliwiającymi identyfikację tej osoby.

-Ostatnia aktualizacja: 5 styczeń 2004r.-